Rekisteriselosteet

Keuruun Kisailijat ry jäsenrekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain mukaan laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Tämä koskee siis myös yhdistysten jäsenluetteloita. 

1) Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Keuruun Kisailijat ry, Kimmo Matomäki, Keuruu, p. 044 5115 086

2) Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri on yhdistyslain mukainen luettelo jäsenistä. Rekisterissä käsitellään jäsenien ja entisten jäsenien henkilötietoja.

3) Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä muu yhteydenpito ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Tietoja käytetään mm. jäsenkirjeiden ja -laskujen lähettämiseen, yhteydenpitoon jäsenten kanssa, jäsenyyden tarkastamiseen kilpailuja ja kilpailulisenssejä varten sekä kevät - ja syyskokouksessa jäsenyyden todistamiseen. Lukumäärätietoa käytetään tilastoissa.

4)  Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä on kunkin jäsenen nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja lisäksi jäsen on voinut ilmoittaa sähköpostiosoitteen. Henkilötunnuksia ei tallenneta jäsenluetteloon.

Jäsenet on luokiteltu kolmeen ryhmään:  1. Ainaisjäsenet,  2. Varsinaiset jäsenet 3. Nuoret jäsenet (15 vuotta nuoremmat).

Jäsenen syntymäaikaa tarvitaan nuorten jäsenten erottamiseksi muista jäsenistä. Kunniajäsenten nimet ovat rekisterin ulkopuolella. 

5) Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6) Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisteriä pidetään rekisterinpitäjän valvonnassa olevalla tietokoneella. Rekisteriohjelmaa voi käyttää vain paikallisella tietokoneella. Tietokone on salasanasuojattu eikä yleisessä käytössä. Tiedot varmistetaan säännöllisesti.
Sivustojen ylläpitäjien ja uusien jäsenien tiedot vuodesta 2020 ovat myös Yhdistysavaimen ylläpitämällä palvelimella.  Lisätietoa rekisteristä tämän sivun lopussa.

7) Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. Henkilötietoja voidaan siirtää Keuruun Kisailijat ry:n jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

8) Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

- Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9) Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Keuruun Kisailijat ry:n jäsen tai niin kauan kun henkilö pyytää tietojensa poistettavan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; - tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot; - vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; - vaatia henkilötietojensa poistamista; - peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; - vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; - saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella; - vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella

12)  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


- tietosuojaseloste on päivitetty 5.1.2024 


Tietosuojaseloste KeuKis Sporttisaitti 2018.pdf Keuruun Kisailijat ry on siirtänyt osan jäsenrekisteriään Sporttisaitin (Yhdistysavain) palveluun vuodesta 2020 alkaen. Liitteessä tietosuojaseloste tästä Yhdistysavaimen palvelussa olevasta rekisteristä.