Seuran säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Keuruun Kisailijat ry, jonka epävirallinen nimilyhenne on KeuKis.

Yhdistyksen kotipaikka on Keuruun kaupunki Länsi-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu syyskuun 13 päivänä vuonna 1914 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on Länsi-Suomen lääni.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla

 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • ampumatoimintaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa

2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin, sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä
 • hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen taikertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidoping-toimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidoping-säännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidoping-säännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidoping-säännöstöä.

Doping-rikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset onmäärätty edellä mainitussa antidoping-säännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan doping-rikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle doping-rikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidoping-säännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. 

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi- huhtikuussa sekä syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 

11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle· puheenjohtaja· sihteeri· kaksi pöytäkirjantarkastajaa· ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.
 7. Päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

 1.  Avataan kokous
 2.  Valitaan kokoukselle 
  · puheenjohtaja
  · sihteeri
  · kaksi pöytäkirjantarkastajaa· ääntenlaskijat
 3.  Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6.  Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit sekä valiokunnat ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
 7.  Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
 8.  Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 9.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10.  Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 11.  Valitaan seuran ohjelmassa olevaa kutakin urheilumuotoa edustavaan jaostoon ja valiokuntaan puheenjohtaja sekä jäsenet.
 12.  Valitaan vuodeksi kerrallaan seuran hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään neljätoista (14) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus on pyrittävä valitsemaan siten, että ainakin jokaisella lajijaostolla, kyläosastolla ja valiokunnalla on yksi edustaja.
 13.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varalleen toiset kaksi tilintarkastajaa
 14.  Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.
 15.  Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 10§:n mukaisesti.
 16.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 17.  Päätetään kokous.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, on heidän tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja hänen lisäkseen toimintavuodeksi valitut vähintään viisi (5) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä sekä 5-14 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa ja vastata jäsenmaksujen keräämisestä

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidäneduistaan.

11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta . 

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun, hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot, valiokunnat ja kyläosastot

Jaostot, valiokunnat ja seuran rekisteröimättömät kyläosastot ovat seuran talous- ja tulosvastuullisia yksiköitä, seuran hallituksen valvonnassa. Jaostot, valiokunnat ja kyläosastot voivat päättää sisäisesti toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus hyväksyy ja vahvistaa jaoston, valiokunnan tai rekisteröimättömän kyläosaston tekemät oikeustoimet. 

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä, kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidettävissä seuran kokouksissa. Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä, kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidettävissä seuran kokouksissa. Kokouskutsuissa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.